Šta je e-trgovina?

Šta je e-trgovina?

U literaturi nalazimo različite definicije e-trgovine. Kratka definicija objašnjava da je e-trgovina kupovina i prodaja robe, usluga i informacija putem kompjuterskih mreža, uključujući i internet. E-trgovina uključuje i elektronski transfer novca, upravljanje lancem snabdevanja, e-marketing, elektronsku razmenu podataka, i automatske sisteme za sakupljanje podataka. U ispunjavanju svojih zadataka, e-trgovina koristi pored interneta, i elektronsku poštu i mobilne telefone.

Značenje izraza e-trgovina se menjalo tokom vremena. Prvobitno, označavao je olakšavanje poslovnih transakcija korišćenjem tehnologije, kao što je Elektronska Razmena Podataka u cilju slanja poslovnih dokumenata (porudžbenica, faktura...) elektronski. Kasnije, uključene su i aktivnosti, zajednički nazvane Mrežna trgovina - kupovina i prodaja robe i usluga, i elektronsko plaćanje putem Mreže (World Wide Web).

Kada je Mreža postala mnogo poznatija među širom publikom, 1994., mnogi eksperti su predviđali da će e-trgovina ubrzo postati vodeći ekonomski sektor. Međutim, trebalo je nekoliko godina da sigurnosni protokoli postanu dovoljno razvijeni, široko rasprostranjeni. Kao posledica, između 1998. i 2000. godine, veliki broj kompanija u SAD-u i Evropi razvio je samo osnovne sajtove.

Nakon 2005. godine, e-trgovina se veoma afirmisala u svim većim gradovima širom Severne Amerike, Zapadne Evrope, i određenih Istočnoazijskih država, kao i u gradovima Ruske federacije.

E-trgovina pruža niz mogućnosti za direktnu prodaju i to: nisu potrebne skupe nekretnine niti aranžiranje izloga, neophodno je minimalno prodajno osoblje, postoji mogućnost da se prodaje kupcima na bilo kojem geografskom području, omogućena je trenutna komunikacija, prezentuje se interaktivni multimedijalni katalog koji može da pruži onoliko informacija koliko kupac želi (bez skupih klasičnih kataloga i poštanskih troškova), veoma brzo se može prilagođavati promenama prodajnih cena i nivou zaliha, velika je mogućnost adaptacije zahtevima kupaca.

S druge strane, javljaju se i određeni problemi u prodaji preko interneta: mnogi potencijalni kupci još uvek ne koriste internet, mnogi nemaju brze veze, kupovina preko interneta zahteva veliku dozu poverenja (sa obe strane) i bezbednost obavljanja transakcije. Ovde je neophodno navesti i set osnovnih stvari koje e-trgovca čine uspešnim, kao što su: popusti, super selekcija i bogata ponuda, posebne usluge koje kupce podsećaju na važne datume, komfor - jer kupci mogu kupovati iz fotelje, non-stop, mesecima unapred...

U poslednjih nekoliko godina broj proizvoda dostupnih na internetu raste velikom brzinom, i ti proizvodi mogu biti kategorizovani kao usluge, digitalni i fizički proizvodi. Kupci uživaju pogodnosti e-trgovine, bilo da traže kompjuterske programe ili poljoprivredne proizvode.

Trenutni trend u svetu je da kupci preko e-trgovine kupuju organske poljoprivredne proizvode, o kojima na internetu postoji mnogo informacija. Poljoprivredna gazdinstva koja osiguraju takve informacije, imaju veliku prednost nad svojom konkurentima koji prodaju na konvencionalan način.

 

Priredio: Radojica Mojsijev