PODSTICAJI ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta i to programu za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda, i to u sektoru voća i povrća.

Pravo na podsticaje ima:

 • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • pravno lice, i to privredno društvo i zemljoradnička zadruga;
 • udruženja, osim u slučaju proizvodnje vina i rakije i drugih alkoholnih pića.

Fizičko lice, ostvaruje pravo na podsticaje ako:je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;ima u svojini, odnosno pod zakupom objekat (najmanje na period pet godina računajući od kalendarske godine podnošenja zahteva) u kojem se realizuje investicija.

Preduzetnik i pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje ako: 

 • je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom stausu; 
 • je registrovano kod Agencije za privredne registre;
 • ima u svojini, odnosno pod zakupom objekat (najmanje na period pet godina računajući od kalendarske godine podnošenja zahteva) u kojem se realizuje investicija;
 • je prema podacima iz finansijskog izveštaja, razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice.

Zemljoradnička zadruga ostvaruje pravo na podsticaje, ako :

 • je upisana u Registar i nalazi se u aktivnom stausu;
 • je registrovana kod Agencije za privredne registre;
 • ima u svojini, odnosno pod zakupom objekat (najmanje na period pet godina računajući od kalendarske godine podnošenja zahteva) u kojem se realizuje investicija;
 • je prema podacima iz finansijskog izveštaja, razvrstana u mikro, malo ili srednje pravno lice.
 • ima i najmanje deset članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi deset različitih registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Udruženje ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 • je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;
 • je registrovano kod Agencije za privredne registre;
 • je upisano u odgovarajući registar kojima se uređuje zaštita geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Osnovni uslovi :

 • da je investicija realizovana u periodu od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine u kojoj se ostvaruje pravo na podsticaje;
 • da je prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede izmirilo dospelo preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja;
 • da je izmirilo dospele javne dažbine do dana podnošenja zahteva;
 • da nije ostvario podsticaje za investicije po nekom drugom osnovu;
 • da je investicija realizovana radi obavljanja odgovarajuće delatnosti u preradi voća i povrća.

Investicija je realizovana ako je izvršena nabavka prihvatljive investicije i ako je isplaćena cena u celosti, kao i da je ta investicija stavljena u funkciju za namenu radi koje je nabavljena.

Investicija treba da se koristi u skladu sa namenom radi koje je nabavljena najmanje pet godina od dana ostvarivanja prava na podsticaje.

Podsticaji za investicije u preradu voća i povrća, kao i marketing obuhvataju:

 • nabavku nove opreme i uređaja za sušenje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
 • nabavku nove opreme i uređaja za zamrzavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
 • nabavku nove opreme i uređaja za blanširanje, pasterizaciju i sterilizaciju proizvoda;
 • nabavku nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući i opremu za garderobe i sanitarne prostorije;
 • nabavku nove opreme za prijem, preradu, punjenje i pakovanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda;
 • nabavku nove opreme za dezinfekciju radnika;
 • nabavku nove laboratorijske opreme (bez staklenog pribora) za internu upotrebu, kao deo prerađivačkog pogona;
 • nabavku kontrolnih markica za obeležavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda sa oznakom geografskog porekla, kao i nabavku evidencionih markica za obeležavanje vina sa oznakom geografskog porekla.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji date su Prilogu 3. – Podsticaji za investicije u preradu voća, povrća i grožđa, kao i marketing .

Lice koje ispunjava opšte uslove ima pravo na podsticaje za investicije za preradu voća i povrća, kao i za marketing, ako je upisano u Centralni registar objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost hrane ili je u postupku upisa u taj registar.

Podsticaji koji se odnose na nabavku kontrolnih markica za obeležavanje voća i povrća, kao i njihovih proizvoda sa oznakom geografskog porekla pod uslovom da je podnosilac zahteva upisan u odgovarajući registar korisnika oznaka geografskog porekla u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Uz zahtev dostavlja se sledeća dokumentacija:

 • izvod iz registra Agencije za privredne registre, ne stariji od tri meseca od dana podnošenja zahteva (osim za fizička lica);
 • izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih
 • knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti za objekat u kojem se realizuje investicija (u daljem tekstu: izvod iz katastra nepokretnosti), a koji se nalazi u svojini podnosioca zahteva, odnosno ugovor o zakupu objekta overen od strane nadležnog suda, ako je taj objekat pod zakupom, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca;
 • uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdat od stane nadležene poreske uprave;
 • uverenje o izmirenim dospelim javnim dažbinama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 • račun o realizovanoj investiciji;
 • dokaz o izvršenom plaćanju realizovane investicije i to potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje može se dostaviti samo fiskalni isečak;
 • otpremnica za realizovanu investiciju, za koju je u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
 • garantni list za realizovanu investiciju za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjava dobavljača da ne postoji obaveza izdavanja garantnog lista;
 • jedinstvena carinska deklaracija – ako je podnosilac zahteva izvršio uvoz realizovane investicije;
 • obaveštenje o razvrstavanju u mikro, malo ili srednje pravno lice, prema podacima iz finansijskog izveštaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (osim za fizička lica);
 • Zemljoradnička zadruga, pored napred navedene dokumentacije dostavlja i podatke o članovima zemljoradničke zadruge na Obrascu 2 – Podaci o članovima zemljoradničke zadruge.
 • Dokumentacija mora da glasi na ime podnosioca zahteva.
 • Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticaje u odgovarajućem procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije, u skladu sa Zakonom i posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu(40-55% od iznosa investicije umanjenog za PDV).
 • Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 2.000.000 dinara.
 • Zahtev za podsticajna sredtsva se podnosi Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Kompletan pravilnik kao i izmene i dopune pravilnika(„Sl. glasnik RS“, br. 73/2014 i 45/2015), možete preuzeti u prilogu teksta:

Nemate prava da komentarišete. Samo registrovani korisnici mogu postavljati komentare.